Informace ze školy


Mateřská škola Putim, okres Písek

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

Školní řád MŠ Putim je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 30

 

a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

Rodiče mají právo :

 • Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního života.

 • Po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě.

 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou.

 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu.

 • Sdělit jakékoli připomínky k provozu školy učitelce.

 • Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve škol. řádu.

 • Být informován o dění ve škole, prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 • Plnit povinné předškolní vzdělávání svého dítěte formou individuálního vzdělávání.

 

Rodiče dítěte jsou povinni :

- Respektovat denní režim MŠ, dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a

bezpečnosti.

 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, případně infekčním

  onemocnění (i v rodině), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2, zákona 561/2004 Sb. (údaje potřebné pro školní matriku) další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (změna pojišťovny, pediatra, banky).

 • Přivádět dítě do MŠ zdravé, bez známek infekčního onemocnění jako je rýma, kašel. Při zjištění projevů spojených s onemocněním si zákonný zástupce dítě neprodleně vyzvedne.

 

Dítě má právo (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) :

 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti.

 • Na citlivé údaje a projevování lásky.

 • Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svou identitu.

 • Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život.

 

b) Provoz a vnitřní režim školy

 

I. Přijímací řízení

 

 1. Přijímaní přihlášek dětí do MŠ /zápis/ na následující školní rok probíhá od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín je zveřejněn na webových stránkách školy i na budově školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

 2. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od 5 roků.

 3. Dítě se do MŠ přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka MŠ. Přihlášku obdrží a vyplní zákonný zástupce v MŠ. Na zveřejněném seznamu uchazečů jsou rodiče informováni o přijetí (na webových stránkách školy i na budově MŠ).

 4. MŠ může přijmout pouze dítě, které bylo řádně proočkováno, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 5. MŠ přijímá děti v průběhu školního roku, pokud to umožňuje volná kapacita.

 6. Při zápisu bude předán rodičům „Evidenční list dítěte“, který dá potvrdit lékaři a přihlášku na stravování. Zároveň bude rodič seznámen se základními informacemi o škole, domluví se průběh adaptace a konkrétní termín nástupu do MŠ.

 

II. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

se řídí § 123 zákona 561/ 2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 14/ 2005. Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně.

 

Školní stravování

 

 • Po dohodě se zřizovatelem se strava dováží ze školní jídelny v Kestřanech. Výdej jídel zajišťuje MŠ Putim.

 • Stravné se platí bezhotovostním převodem (rodič předá škole doklad o souhlasu s inkasem).

 • přihlašování a odhlašování oběda den předem, nejpozději do 7:00 h. na ten den.

 • První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ strávník může odebrat oběd do 11:30 hod. V dalších dnech nepřítomnosti není strávníkům odebírání obědů umožněno (vyhláška č. 107/2005 Sb.).

 

III. Evidence dítěte

 

 

 • Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vyplněný „Evidenční list dítěte“, na kterém bude vyjádření dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a o jeho pravidelném očkování.

 • Rodiče nahlásí škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména adresu a telefon).

 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

IV. Provoz mateřské školy

 

 

 1. Provoz MŠ je 6:15 - 16:00 hodin.

 2. Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8:30 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Příchod mimo stanovenou dobu nesmí narušovat vzdělávání.

 3. Povinné předškolní vzdělávání probíhá v rozsahu 4 hodin od 8 – 12 v pracovních dnech,

tato povinnost není dána na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku

ZŠ.

4. V případě, že není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je vzdělávání povinné,

MŠ pokračuje distančním způsobem off-line.

5. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen

písemně oznámit toto rozhodnutí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku

 1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné je povinen do 3 dnů písemně ode dne výzvy doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ. Při delší nepřítomnosti známé předem uvolňuje dítě ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů.

 2. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ.

 3. MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby do doby, než je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Pokud pověří rodiče nezletilou osobu, je nutno vyplnit formulář, který škola vydá na

požádání. Na posouzení způsobilosti pověřené nezletilé osoby se škola dohodne se

zákonným zástupcem individuálně.

 1. Rodiče vyzvedávají dítě včas do ukončení provozu. Pokud si dítě před koncem provozní doby zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne, učitelka vyčká u dítěte po telefonickém upozornění do jejich příchodu . Škola bude vyžadovat zaplacení hodinové mzdy za každou započatou hodinu dohledu.

 2. Všechny děti v MŠ jsou úrazově pojištěny.

 3. Informace o připravovaných akcí v MŠ jsou včas oznamovány na nástěnkách v šatně a na chodbě. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky školy.

 4. Ředitelka MŠ může ukončit docházku dítěte, po předchozím písemném upozornění rodičů, pokud dítě bez omluvy nedochází do MŠ déle než 2 týdny nebo neuhradí opakovaně školné či stravné ve stanoveném termínu.

 5. Provoz MŠ je přerušen v červenci a srpnu, a to na dobu 7 týdnů. Provoz škola může přerušit i v jiném období, a to ze závažných důvodů (organizační čí technické příčiny). Přerušení škola zveřejní 2 měsíce předem nebo ihned jakmile se o omezení rozhodne.

 6. Do MŠ školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 let do 6 let. Přednostně jsou přijímány děti před zahájením povinné školní docházky. Ředitelka rozhodne o zařazení postiženého dítěte na základě žádosti rodičů, vyjádření dětského lékaře a PPP, Speciálního centra, zařazeno bude na zkušební dobu (nejdéle 3 měsíce) a pak rozhodne o jeho přijetí do MŠ.

10. V prostorách školy návštěvníci udržují pořádek a užívají návleky.

11. Rodiče nedávají dětem do MŠ žádné cenné předměty popřípadě značkové oblečení. MŠ

neručí za věci odložené v šatně.

12. Jízdní kola se ukládají do stojanů na kola.

13. Vstup na školní zahradu je povolen pouze dětem navštěvující MŠ.

 

 

c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1.  

 

 • Učitelky jsou povinny při vzdělávání přihlížet k základním fyzickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý růst, vývoj a pro přecházení vzniku sociálně patologických jevů.

 • Učitelky v rámci školního vzdělávacího programu učí děti přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti /počítače, video, televize, telefony/, vandalismu a jiným formám kriminality.

 • V rámci prevence chrání děti před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí a to ve spolupráci s rodiči.

 • MŠ nijak nezasahuje do práva svobodně nosit náboženské symboly.

 • Učitelky musí rovněž znát rozhodnutí soudu o upravení styku druhého z rodičů s dítětem po rozvodu manželství. Při nejasné situaci má učitelka právo vyžádat si od osoby, která požaduje vydání dítěte, průkaz totožnosti.

 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ ( teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni  k zajištění další zdravotní péče. Pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo při jeho nedosažitelnosti doprovází dítě k lékaři školnice nebo jiný pracovník školy. V akutních případech je okamžitě přivolána zdravotnická záchranná služba.

 • Pro ošetření drobných poranění a první pomoci při úrazech je ve škole na chodbě umístěna lékárnička, učitelky nepodávají dětem v MŠ žádné léky, ani na žádost rodičů.

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19.

 • V budově je zakázáno kouřit, používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

 • Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu mimo území MŠ za bezpečnost nejvýše 20 dětí. Bezpečnost dětí při pobytu venku a v organizačně náročnějších momentech dne je zajištěna překrýváním služeb pedagogů nebo pomocí asistentky. Také je možné děti rozdělit na dvě skupiny. Při vyšším počtu dětí zůstává učitelka s dětmi na zahradě.

 • Děti z MŠ jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa.

 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě, na zahradě, na vycházce i na výletě se zapisují do třídní knihy.

 • V rámci bezpečnosti dětí a zaměstnanců je MŠ uzamykána.

 

 

 

d) Podmínky zacházení s majetkem školy

 

 1. Při veškerých činnostech dbají pracovníci školy i děti na ohleduplné zacházení s veškerým majetkem školy, aby zbytečně nedocházelo k jeho poškozování nebo ničení.

 2. V případě poškození nebo zničení školního majetku způsobeného úmyslně nebo z nedbalosti bude škoda dána viníkům k náhradě.

 

 

 

Za závažné zaviněné porušení ustanovení školního řádu je považováno :

 

 1. Porušení zákazu kouření, pití alkoholu a šíření či užívání jakýchkoli psychotropních látek v budově školy.

 2. Propagace rasismu a xenofobie.

 3. Organizovaná krádež, spoluúčast na krádeži.

 4. Prokázané úmyslné poškozování a ničení osobního nebo školního majetku.

 

 

Tento řád je zveřejněn v šatně MŠ.

 

 

Školní řád byl projednáván na pedagogické radě.

 

Se školním řádem jsou rodiče seznámeni na schůzkách a podpisem do prezenční listiny zdokladován.

V Putimi  1. 9. 2020

 

 

 1.  
 2.  

 3.  ~ • • • ~

Plánujeme naši činnost.

Zde se můžete velice rychle přesvědčit o tom, jaké akce pro Vaše děti připravujeme.
Na plánovacím kalendáři jsou zvýrazněny ty dny, ve kterých plánujeme nějakou činnost. Podrobný přehled naleznete zde.

Náš tip: přidržte ukazatel myši nad zvýrazněným políčkem.

Kalendář:   <   srpen 2021   >
Dnes je: 23. 9. 2021
po út st čt so ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Výběr z novinek.


Režim návratu ze zahraničí
Bez zaznam Ministerstvo zdravotnictví vydává ochranná opatření, která se týkají při návratu ze zahraničí také dětí. Upozorňujeme rodiče, aby se s dokumentem seznámili a po návratu postupovali podle aktuálních pravidel. Dokument naleznete zde...... více

Kontaktní údaje:

 Mateřská škola Putim, okres Písek 

 IČO  710 05 544

Ředitelka  :  Bc. Ilona Voráčková
Učitelka    :  Iva  Skálová
Prac. v provozu : Klára Jančáková
                            Jana  Jančáková
 
Adresa
Putim 159
397 01 Písek
Telefon : 382 261 815
Mobil    :  776 182 686
msputim@gmail.com
IDDS: nigkx9y
 
 

 PROJEKTY

 

 

Kontaktní formulář

Antispamová ochrana: Napište prosím do políčka kolik je "dva krát dva".